top of page

Anno Nu

-  Wat doen wij  -

Verzuim-Training

De rol van leidinggevenden bij verzuimpreventie en -begeleiding is zeer belangrijk. We verzorgen trainingen voor managers om hen te helpen bij die belangrijke rol.  Uitgangspunt daarbij is enerzijds altijd de concrete casus uit de praktijk van de manager, en anderzijds de persoonlijkheid van de manager. De training is dus maatwerk voor de organisatie en binnen de training wordt ook uitgegaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van de manager. Dubbel maatwerk dus! We doen dit vaak in samenwerking met de bedrijfsarts en altijd met een ervaren trainingsacteur.

1c50768537d52133403baed7ececa60a.jpg
c4f0852fb289355634964891e43d28c8.jpg

Preventie

In veel gevallen hebben psychosociale problemen een lange aanloop. Signalen zijn vaak lang van tevoren al zichtbaar. Een snelle interventie kan -vaak langdurige- uitval voorkomen. Om die reden wordt Bedrijfsmaatschappelijk Werk vaak preventief ingezet, dus nog voor er sprake is van uitval door ziekte. Zowel de verwijzer als de medewerker worden geadviseerd over preventieve maatregelen.

Advies

De begeleiding van de werknemer (cliënt) gaat samen met advisering van de werkgever (opdrachtgever). Bedrijfsmaatschappelijk werk onderscheid zich door juist te werken aan de verbinding van beider belangen en te streven naar oplossingen die voor beiden werkbaar zijn. De focus bij individuele begeleiding is altijd op preventie van verzuim of re-integratie in de werksituatie. De begeleidingstrajecten zijn in principe kortdurend.

d822be04c3046ecad04b20697e3bb683.jpg
ec5d7cac94dcdeda04ff0c42430e9ba2.jpg

       Re-Integratie

Begeleiding

Re-integratie betekent dat je weer aan het werk gaat na (langdurige) werkloosheid of ziekte. Re-integreren kan in je eigen werk of in ander werk, zowel bij je eigen werkgever (na langdurige ziekte) als elders.Wij begeleiden de werkneemers na deze ziekte en of uitval bij hun terug keer op de werkplek. Wij bieden kortdurende begeleding aan van max vijf gesprekken.

      Samenwerking in

de Arbo-aanpak

Voor succesvolle preventie en re-integratie is samenwerking cruciaal. Afstemming met leidinggevende, P&O en Bedrijfsarts is vaak nodig zodat een ieder vanuit zijn eigen rol en expertise een bijdrage kan leveren. Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt ingezet bij psychosociale problematiek, maar de grens tussen ‘medisch’ en ‘psychologisch’ is in de praktijk vaak niet zo strikt. Bedrijfsarts en Bedrijfsmaatschappelijk Werk werken daarom veelal aanvullend.

Waar het psychische problematiek betreft kan specialistische hulpverlening nuttig en nodig zijn. Bedrijfsmaatschappelijk Werk Anno NU beschikt over een enorme bak aan ervaring maar daarmee ook over een uitgebreid netwerk van specialisten. Indien specifieke problematiek aan de orde is dan verwijzen wij gericht door naar reguliere hulpverlening, meestal op grond van de eigen ziektekostenverzekering van medewerkers zelf.

84d163dd6262d20d11fe0d51df571af4.jpg
bottom of page