top of page

Anno Nu

-  Over  -

Eigentijds bedrijfsmaatschappelijk werk: praktisch, concreet en doelgericht. We streven naar tevreden opdrachtgevers en tevreden medewerkers. Dat is de basis van succes in ons werk. Focus van Bedrijfsmaatschappelijk werk is op psychosociale problematiek in zowel werk gerelateerde, privé gerelateerde en persoonsgebonden problematiek. Wij werken zowel preventief (verzuimpreventie) als curatief (re-integratiebegeleiding).

Hoe werken wij

Hier onder een kort overzicht van onze aanpak voor zowel werkgevers als werknemers.

Van aanvraag tot afronding, hoe pakken wij dat aan, wat zijn de effecten van onze aanpak en wat kunt u als werkgever en als werknemer van ons verwachten.

 

​Na verwijzing van de medewerker via de leidinggevende /casemanager, P&O-functionaris of uw bedrijfsarts, wordt een intakegesprek met de betrokken medewerker ingepland.

  • In één intakegesprek wordt met de medewerker de kern van de problematiek in kaart gebracht.

  • De medewerker krijgt een helder advies.

  • De leidinggevende krijgt een korte intakerapportage met situatieschets en voorstel voor aanpak en/of een advies.

nyY47aqbm93eLlWUrdbdCA_custom-Custom_Siz

Vervolgens beslist de leidinggevende of die fiat geeft aan de voorgestelde aanpak. Na uitvoering van het begeleidingstraject wordt er afgerond met een beknopte eindrapportage. Als er aanleiding toe is, dan wordt er in afstemming met de medewerker tussentijds direct contact gezocht met de leidinggevende voor overleg. Soms is een tussenevaluatie of een drie-gesprek met de medewerker nuttig en nodig.

Meestal (90% van de gevallen) is de begeleiding kortdurend: soms is de intake + advies en gerichte verwijzing al voldoende.

Gemiddeld volgen er zo’n 3 tot 5 begeleidingsgesprekken. Het effect van de(preventieve) intake en begeleiding door bedrijfsmaatschappelijk werk :

  • voorkomt meestal uitval door (ziekte-)verzuim of het wordt aanzienlijk bekort;

  • dreigend verzuim wordt omgevormd naar een passende vorm van verlof (zorg, verhuizing, etc.);

  • medewerker neemt eigen verantwoordelijkheid voor gedrag en keuzes;

  • en ‘last but not least: ’t scheelt domweg veel stress, zorgen, verloren arbeidstijd en dus veel geld (één verzuimdag kost al gauw €400,-).


Wat kunnen medewerkers, onze cliënten, verwachten?

Een open gesprek waarin alles op tafel komt wat relevant is voor preventie van verzuim of  duurzame re-integratie

Wezenlijke aandacht en steun, praktische handvatten, informatie, spiegelen, adviezen, oefening, etc.
Empowerment: zicht op eigen kwaliteiten en vertrouwen in eigen kunnen.
Gerichte en passende verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening waar nodig.
Een veelgehoorde opmerking na een eerste (intake-)gesprek met Bedrijfsmaatschappelijk Werk:
“Ik wist niet dat dit allemaal op tafel zou komen, ik had niet verwacht dat het zo verhelderend en nuttig zou zijn.”

bottom of page