top of page

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij enkele van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018

Contactgegevens


De persoonsgegevens worden verwerkt door:
C. Hulst, zelfstandig vertrouwenspersoon en eigenaar van Bedrijfsmaatschappelijkwerk-annonu, IJsselkade 15, 7201HC Zutphen,  

chienehulst@xs4all.nl. Chiene Hulst verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via, email, gesprek, telefoon en app.

Persoonsgegevens 


Bedrijfsmaatschappelijkwerk-annonu verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam, eventueel adresgegevens, deze worden gevraagd als er een afspraak bij u thuis wordt gemaakt dan wel wanneer informatie en/of materialen per post naar uw huisadres worden gezonden

  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

  • Eventueel werkplek/-locatie

  • Beknopte gespreksnotities

 

Doeleinden 

Bedrijfsmaatschappelijkwerk-annonu verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;

  • Het jaarlijks schrijven van een geanonimiseerd jaarverslag Extern Vertrouwenspersoon voor alle bedrijven waar een overeenkomst mee is;

  • Het verrichten van administratieve handelingen;

  • Facturering.

 

Grondslagen 


Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomsten met de verschillende organisaties, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden


De gegevens van de individuele casussen zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 


Bedrijfsmaatschappelijkwerk-annonu zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen


Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bedrijfsmaatschappelijkwerk-annonu passende beveiligingsmaatregelen genomen. De inhoud van de casussen staat op een extern informatiemedium dat alleen door ons gebruikt wordt. De mail en de financiële administratie wordt afgehandeld op een beveiligde computer.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. 

  • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. 

  • Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


Uw rechten


U heeft het recht om Bedrijfsmaatschappelijkwerk-annonu een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Bedrijfsmaatschappelijkwerk-annonu verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Bedrijfsmaatschappelijkwerk-annonu, IJsselkade 15, 7201HC Zutphen,  

chienehulst@xs4all.nl, mob  : 06-45434266 

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijfsmaatschappelijkwerk-annonu, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018, Chiene Hulst kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page